Regulamin

 

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych w zakresie BHP i innych w formie e-learningu (online, e-szkolenia)

Prowadzonych przez firmę Kierszk Mateusz MAT-MED z siedzibą w: Hadle Szklarskie 319, 37-232 Jawornik Polski (pow. przeworski, woj. podkarpackie)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest dostęp do szkoleń okresowych w zakresie BHP i innych w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), świadczonych w ramach odpłatnego korzystania z platformy szkoleniowej na podstawie dostarczanych materiałów szkoleniowych.
 2. Na platformie szkoleniowej dostępne są następujące szkolenia:W przypadku liczniejszych zamówień możliwa jest negocjacja ceny.Cennik poszczególnych szkoleń dostępny jest na stronie internetowej www.bhp-strefa.pl
  1. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, kierowników wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych, brygadzistów, innych osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami).
  2. szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
  3. szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych (w tym module są trzy różne szkolenia: dla projektantów, konstruktorów, technologów)
  4. szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  5. szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
  6. szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy
  7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
  8. szkolenie pracowników w zakresie metodyki instruktażu stanowiskowego
 3. Korzystanie z platformy szkoleniowej, a w ramach niej ze szkoleń w formie samokształcenia kierowanego, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§2 Pojęcia związane ze szkoleniami online

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Organizatorze szkolenia: należy przez to rozumieć firmę Kierszk Mateusz MAT-MED z siedzibą w Hadlach Szklarskich 319, 37-232 Jawornik Polski (pow. przeworski, woj. podkarpackie), NIP 5551948559, REGON 220910921
  2. Zamawiającym: należy przez to rozumieć podmiot, który zamówił i zapłacił za szkolenie z przeznaczeniem dla siebie oraz dla osób trzecich, ale tylko w liczbie za jaką dokonał płatności.
  3. Uczestniku szkolenia: należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w szkolenie e-learningowym wykupionym przez Zamawiającego.
  4. Samokształceniu kierowanym: należy przez to rozumieć formę szkolenia zgodną z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Lista dostępnych szkoleń w formie samokształcenia kierowanego podana jest w §1 pkt. 2.
  5. Platformie szkoleniowej: należy przez to rozumieć moduł zakupu i dostępu do szkolenia w formie samokształcenia kierowanego oraz materiały i treści niezbędne do ukończenia szkolenia, na stronie www. bhp-strefa.pl

§3 Wymagania techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Platformy szkoleniowej, a co za tym idzie prawidłowego przebiegu szkolenia, jest posiadanie przede wszystkim:
  1. Dostępu do Internetu
  2. Programu do odtwarzania materiałów szkoleniowych w formacie pdf.
  3. Na życzenie klienta jest możliwość przesłania materiałów szkoleniowych i innych dokumentów szkoleniowych w innym formacie.
  4. Zamawiający musi posiadać konto e-mail, na które otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe wraz z innymi dokumentami (karta uczestnika szkolenia z kartą odpowiedzi, karta egzaminatora, test, krótki skrypt).
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów z funkcjonowaniem Platformy szkoleniowej, Zamawiający powinien skontaktować się z administratorem serwisu pod adresem e-mail: biuro@bhp-strefa.pl lub pod numerem telefonu 606 211 679 w celu usunięcia nieprawidłowości.

§4 Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator zapewnia, że szkolenia zorganizowane są według swojej najlepszej wiedzy fachowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Zamawiającego lub Uczestnika szkolenia jakichkolwiek szkód wywołanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z Platformy szkoleniowej. W tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymywaniu lub wysyłaniu danych, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Organizatora.
 3. Czynnikami niezależnymi są przede wszystkim:
  1. Awarie lub obciążenia transmisji danych  , albo łączy internetowych
  2. Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  3. Awarie urządzeń lub oprogramowania komputerowego
  4. Inne czynniki o charakterze przerw technicznych, remontowych.

§ 5 Warunki zakupu szkoleń

 1. Szkolenia podlegają sprzedaży za jednego uczestnika szkolenia .
 2. Szczegółowy cennik szkoleń dostępny jest na stronie www.bhp-strefa.pl
 3. Możliwa jest negocjacja cen w przypadku liczniejszej grupy Uczestników szkolenia u jednego Zamawiającego.
 4. Negocjacja odbywa się drogą mailową pod adresem biuro@bhp-strefa.pl lub telefonicznie pod numerem 606 211 679.
 5. Zakup szkoleń odbywa się na podstawie złożonego zamówienia.

§6 Tryb zgłoszeń i czas trwania szkolenia

 1. Odpowiedzialność za prawidłowe skierowanie Uczestnika szkolenia na właściwe szkolenie, spoczywa na Zamawiającym. W przypadku wątpliwości istnieje jednak możliwość konsultacji telefonicznej pod nr 606211679 w celu weryfikacji odpowiedniego szkolenia dla danego Uczestnika szkolenia.
 2. Zgłoszenia na szkolenia dokonuje się poprzez formularz zamówieniowy na stronie www.bhp-strefa.pl
 3. Dostęp do materiałów szkoleniowych poprzez wysyłkę na podanego w formularzu zamówieniowym e-maila Zamawiającego, uruchamiany jest wyłącznie po uprzednim dokonaniu opłaty za szkolenie/szkolenia.
 4. Zamawiający/ Uczestnik szkolenia od momentu zamówienia ma dwa miesiące kalendarzowe na ukończenie szkolenia (łącznie ze zdaniem egzaminu). Jeśli zostanie przekroczony ten limit należy wykupić kolejne szkolenie. Z tym, że minimalny czas szkolenia ustalany jest automatycznie:
  1. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami trwa min. dwa dni, ponieważ czas trwania wynosi minimum 16 godz. lekcyjnych po 45 min. (np. dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskano 01, więc szkolenie trwa jeszcze 02 i kończy się egzaminem najwcześniej 02),
  2. szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych trwa jeden dzień po otrzymaniu dostępu do materiałów szkoleniowych, ponieważ musi trwać minimum 8 godz. lekcyjnych po 45 min. (np. dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskano 01, więc szkolenie  odbywa się 01 i kończy się egzaminem najwcześniej 01)
  3. szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych trwa dwa  dni po  otrzymaniu dostępu do materiałów szkoleniowych, ponieważ musi trwać minimum 16 godz. lekcyjnych po 45 min. (np. dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskano 01, więc szkolenie trwa jeszcze do 02 i kończy się egzaminem najwcześniej 02)
  4. szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby trwa trzy dni po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ponieważ musi trwać minimum 32 godz. lekcyjne po 45 min. (np. dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskano 01, więc szkolenie trwa jeszcze 02 i 03 oraz kończy się egzaminem najwcześniej 03)
  5. szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp trwa 6 dni po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ponieważ musi trwać minimum 64 godz. lekcyjne po 45 min. (np. dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskano 01, więc szkolenie trwa jeszcze 02 – 06 oraz kończy się egzaminem najwcześniej 06)
  6. szkolenie pracowników i innych w zakresie pierwszej pomocy trwa jeden dzień po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ponieważ trwa minimum 6 godz. lekcyjnych po 45 min. (np. dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskano 01, więc szkolenie  odbywa się 01 i kończy się egzaminem najwcześniej 01)
  7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji trwa jeden dzień po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ponieważ trwa minimum 6 godz. lekcyjnych po 45 min. (np. dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskano 01, więc szkolenie  odbywa się 01 i kończy się egzaminem najwcześniej 01)
  8. szkolenie pracowników w zakresie metodyki instruktażu stanowiskowego trwa jeden dzień po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ponieważ trwa minimum 6 godz. lekcyjnych po 45 min. (np. dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskano 01, więc szkolenie  odbywa się 01 i kończy się egzaminem najwcześniej 01)

  5. Zamawiający/ Uczestnik szkolenia po otrzymaniu maila z linkiem do materiałów szkoleniowych ma 30 dni w celu pobrania paczki z materiałami szkoleniowymi oraz ma możliwość maksymalnie pięciokrotnego pobierania tej samej paczki z materiałami szkoleniowymi.

§7 Opłaty

 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest uruchamiany po uprzednim opłaceniu należności za szkolenie/szkolenia.
 2. Opłatę za szkolenia Zamawiający może dokonać za pomocą przelewu na konto (dostęp do szkolenia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie):

  Kierszk Mateusz

  PKO BP o. 1 w Chojnicach

  Nr rachunku 70 1020 1491 0000 4402 0039 0252

  wpisując w tytule przelewu numer szkolenia wygenerowany przy zamówieniu.

 3. Opłatę za szkolenie Zamawiający może wykonać także za pomocą elektronicznego systemu płatności DOTPAY (dostęp do szkolenia automatycznie po dokonaniu płatności).
 4. Opłata za szkolenie zawiera:
  1. Dostęp do Platformy szkoleniowej poprzez otrzymanie na maila niezbędnych materiałów szkoleniowych i pozostałych dokumentów
  2. Konsultacje z poszczególnymi wykładowcami tematyki szkoleniowej
  3. Przeprowadzenie testu egzaminacyjnego oraz w razie konieczności trzech testów poprawkowych
  4. Wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  5. Koszt wysyłki
  6. Opłata za szkolenie, które nie zostało ukończone z przyczyn Zamawiającego lub Uczestnika szkolenia, nie podlega zwrotowi.

§8 Realizacja zamówienia i szkolenia

 1. Rozpoczęcie szkolenia poprzedzone jest złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności.
 2. Proces korzystania z zamówienia i szkolenia odbywa się w następujących etapach:

Krok 1

ZAMÓWIENIE:

Należy wybrać potrzebną liczbę szkoleń z określonej grupy do koszyka

Przejść do koszyka i wypełnić formularz zamówieniowy

 

Krok 2

PŁATNOŚĆ

Należy dokonać płatności za pomocą jednego z dwóch sposobów:

 1. Płatność elektroniczna DOTPAY, dzięki której automatycznie wysyłane są materiały szkoleniowe wraz z testem i krótkim skryptem (wielkość ok. jednej strony A4, który wystarcza do zaliczenia egzaminu) na podanego w zamówieniu maila
 2. Płatność tradycyjna – klient sam przelewa wymaganą kwotę lub zleca przelew w banku (materiały szkoleniowe i test wysyłane na maila po zaksięgowaniu wpłaty)

Podczas szkolenia zapewnione są konsultacje telefoniczne bądź mailowe z wykładowcami poszczególnych tematów pod tel. 606 211 679 lub mailem biuro@bhp-strefa.pl

Krok 3

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:

 Po dokonaniu płatności otrzymują Państwo za pomocą linka wysłanego na maila podanego w zamówieniu, dostęp do  materiałów szkoleniowych w formacie pdf. (po uzgodnieniu możliwość wysłania w innym formacie):

 • materiał szkoleniowy
 • krótki skrypt wystarczający do prawidłowego rozwiązania testu
 • test do rozwiązania
 • karta uczestnika szkolenia do uzupełnienia przez każdego uczestnika
 • karta osoby nadzorującej z ramienia pracodawcy przebieg szkolenia i egzaminu (jest to punkt niezbędny do prawidłowego przebiegu szkolenia, zgodnie z interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy, którą można przeczytać pod linkiem http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07664003.htm), może to być dowolna osoba (także pracodawca), nie musi być pracownikiem, jednak nie będąca jednocześnie uczestnikiem szkolenia w tym samym czasie co pozostali

Na karcie uczestnika i nadzorującego, wypełniające osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji szkolenia oraz potwierdzają udział w szkoleniu.

Krok 4

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU:

Po szkoleniu każdy z uczestników zobligowany jest do indywidualnego rozwiązania testu poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi na karcie uczestnika szkolenia oraz uzupełnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji szkolenia i wystawienia zaświadczenia (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, stanowisko służbowe, termin przeprowadzonego szkolenia i egzaminu).

Każdy uczestnik na karcie uczestnika wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Test egzaminacyjny jednokrotnego wyboru, składający się z 15 pytań, do zaliczenia wystarczy 9 prawidłowych odpowiedzi.

Kartę uczestnika szkolenia z odpowiedziami można wypełnić dwojako:

 • Poprzez uzupełnienie formularza interaktywnego pdf na komputerze
 • Poprzez wydrukowanie formularza i uzupełnienie manualne

 

Krok 5

ODESŁANIE UZUPEŁNIONYCH KART UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z ZAZNACZONYMI ODPOWIEDZIAMI I KARTY OSOBY NADZORUJĄCEJ NA NASZEGO MAILA:

biuro@bhp-strefa.pl

 

Wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać na powyższego maila naszej firmy.

W przypadku uzupełniania manualnego (bez komputera) należy zeskanować uzupełnione karty odpowiedzi i wysłać skany na naszego maila.

 

Krok 6

WYSYŁKA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU SZKOLENIA I FAKTURY:

Po otrzymaniu wypełnionych kart uczestników szkolenia z zaznaczonymi odpowiedziami oraz karty osoby nadzorującej, wystawiamy i wysyłamy za pośrednictwem poczty zaświadczenia oraz szczegółowy program szkolenia, który pracodawca zgodnie z przepisami musi również przechowywać.

Na państwa życzenie wysyłamy skany zaświadczeń na maila.

 

Dodam, że w aktach osobowych pracownika przechowuje się odpis zaświadczenia (w formie kserokopii), a oryginał należy przekazać pracownikowi.

 

Krok 7

EWENTUALNE POPRAWKI W PRZYPADKU NIEZALICZENIA TESTU:

Nie przewidujemy, iż któryś z uczestników szkolenia nie zaliczy testu, jednak w takim przypadku każdemu przysługują w ramach szkolenia trzy poprawki.

W razie konieczności terminy i organizacja poprawki mogą być konsultowane.

§9 Materiały szkoleniowe oraz pozostałe dokumenty szkoleniowe

 1. Uczestnik szkolenia ma obowiązek korzystania z materiałów szkoleniowych, materiałów dostępnych poprzez linki internetowe oraz pozostałych dokumentów szkoleniowych, udostępnionych przez firmę Kierszk Mateusz MAT-MED z siedzibą w Hadlach Szklarskich 319, 37-232 Jawornik Polski (pow. przeworski, woj. podkarpackie), NIP 5551948559, REGON 220910921
 2. Materiały szkoleniowe oraz pozostałe dokumenty szkoleniowe stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie, drukowanie i udostępnianie ich na użytek inny niż związany z realizacją szkolenia jest zabronione.

§ 10 Test egzaminacyjny

 1. Każde szkolenie bhp realizowane za pośrednictwem Platformy jest zakończone testem egzaminacyjnym.
 2. Warunkiem ukończenia Szkolenia jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego.
 3. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie pod warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego.
 4. Uczestnik szkolenia ma prawo czterokrotnie przystępować do testu egzaminacyjnego (w tym 3 poprawki). Czterokrotne niezaliczenie testu skutkuje nieukończeniem Szkolenia i zablokowaniem dostępu do Platformy szkoleniowej i koniecznością ponownego wykupienia szkolenia.

§ 11 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 1. Uczestnikom szkolenia, którzy ukończyli Szkolenie, wystawiane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 2. Uczestnikom szkolenia, którzy nie ukończyli Szkolenia (nie zaliczyli testu), nie przysługuje zaświadczenie.
 3. Zaświadczenie w formacie PDF wysyłane jest na adres e-mail Zamawiającego/ Uczestnika szkolenia na jego wniosek. Oryginał zaświadczenia wysyłany jest na adres korespondencyjny Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Zamawiający chcący otrzymać zaświadczenie oraz fakturę przesyłką kurierską lub w inny sposób, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefnicznie (bhp-strefa@tlen.pl) i pokryć koszty tej przesyłki.

§ 12 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający i Uczestnik szkolenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem usług określonych Regulaminem. Z tego tytułu przysługuje im prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.
 2. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim, z pominięciem sytuacji gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 3. Akceptując postanowienia Regulaminu, Uczestnik szkolenia i Zamawiający przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Organizator może przetwarzać za domniemana zgodą Zamawiającego/ Uczestnika szkolenia jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego oraz realizacji szkolenia konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi, tj.:
  1. imię i nazwisko Uczestnika szkolenia,
  2. data i miejsce urodzenia Uczestnika szkolenia,
  3. adres poczty elektronicznej Zamawiającego/ Uczestnika szkolenia,
  4. adres miejsca pracy Uczestnika szkolenia,
  5. stanowisko w miejscu pracy,
  6. telefon kontaktowy Zamawiającego,
  7. pozostałe dane zawarte w dokumentacji szkoleniowej.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Komplet dokumentacji Uczestnika szkolenia związany z realizacją Szkolenia będzie archiwizowany w formie elektronicznej w celach dokumentacyjnych przez okres 6 miesięcy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia dostępu do Platformy szkoleniowej na czas modernizacji lub napraw.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. Zamawiający korzystający w tym czasie z zasobów Platformy szkoleniowej, zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zamawiający i Uczestnicy szkolenia są zobowiązani zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeżeli korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy szkoleniowej.
 5. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik szkolenia i Zamawiający powinni powstrzymać się od korzystania z Platformy szkoleniowej. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik szkolenia i Zamawiający powinni niezwłocznie powiadomić o tym Administratora serwisu (bhp-strefa.pl).
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

0

Your Cart