10 marca 2014,
 0

200.00 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Kategoria:

Opis

1. Kiedy należy odbyć szkolenie:

Pierwsze szkolenie okresowe w tej grupie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. W związku z tym ważność szkolenia wynosi 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

2. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

a także pomoc w rozwiazywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

4. Sposób organizacji szkolenia/ podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie okresowe w zakresie BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest zgodne z normami prawa.

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do materiałów umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia

5. Cena 200 zł brutto za osobę

W przypadku licznej grupy możliwość negocjacji ceny telefonicznie lub mailowo.

6. Cena zawiera:

• dostęp do materiałów szkoleniowych

• dostęp do krótkiego skryptu podsumowującego, wielkości jednej strony A4 (zapoznanie się z nim jest wystarczające do zdania egzaminu)

• egzamin poprawkowy

• konsultacje z wykładowcami poszczególnych tematów szkolenia

• pomoc techniczną w zakresie prawidłowego przebiegu szkolenia

• przesyłkę

7. Czas trwania szkolenia:

• 32 godzin lekcyjnych trwających 45 minut, w związku szkolenie trwa co najmniej 4 dni

8. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia
1  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): 5a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:a) zagrożenia wypadkowe,b) hałas i drgania mechaniczne,c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,d) czynniki biologiczne,e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,f) pola elektromagnetyczne,g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,h) mikroklimat środowiska pracy,i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
5 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:— urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,— urządzenia zabezpieczające,— środki ochrony indywidualnej
6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)
7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
8 Nowoczesne metody pracy służby bhp
9 Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0

Your Cart