6 marca 2014,
 0

25.00 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz innych osób nie wymienionych w pozostałych szkoleniach. M. in. dla pracowników służby zdrowia, nauczycieli, farmaceutów.

Kategoria:

Opis

1. Kiedy należy odbyć szkolenie:

Pierwsze szkolenie okresowe w tej grupie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, w przypadku pozostałych (m. in. farmaceuci, nauczyciele, służba zdrowia) nie rzadziej niż na 5 lat. W związku z tym ważność szkolenia wynosi odpowiednio 5 lub 6 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

2. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, farmaceutów, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Sposób organizacji szkolenia/ podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie okresowe w zakresie BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest zgodne z normami prawa.

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do materiałów umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia

5. Cena 25 zł brutto za osobę

W przypadku licznej grupy możliwość negocjacji ceny telefonicznie lub mailowo.

6. Cena zawiera:

• dostęp do materiałów szkoleniowych

• dostęp do krótkiego skryptu podsumowującego, wielkości dwóch stron A4 (zapoznanie się z nim jest wystarczające do zdania egzaminu)

• egzamin poprawkowy

• konsultacje z wykładowcami poszczególnych tematów szkolenia

• pomoc techniczną w zakresie prawidłowego przebiegu szkolenia

• przesyłkę

7. Czas trwania szkolenia:

• 8 godzin lekcyjnych trwających 45 minut, w związku z tym szkolenie trwa co najmniej 1 dzień

8. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia
1  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3 Problemy związane z organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0

Your Cart