6 marca 2014,
 0

40.00 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, kierowników wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych, brygadzistów, innych osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami).

Kategoria:

Opis

1. Kiedy należy odbyć szkolenie:

Pierwsze szkolenie okresowe w tej grupie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. W związku z tym ważność szkolenia wynosi 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

2. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

4. Sposób organizacji szkolenia/ podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie okresowe w zakresie BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest zgodne z normami prawa.

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do materiałów umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia

5. Cena 40 zł brutto za osobę

W przypadku licznej grupy możliwość negocjacji ceny telefonicznie lub mailowo.

6. Cena zawiera:

• dostęp do materiałów szkoleniowych

• dostęp do krótkiego skryptu podsumowującego, wielkości dwóch stron A4 (zapoznanie się z nim jest wystarczające do zdania egzaminu)

• egzamin poprawkowy

• konsultacje z wykładowcami poszczególnych tematów szkolenia

• pomoc techniczną w zakresie prawidłowego przebiegu szkolenia

• przesyłkę

7. Czas trwania szkolenia:

• 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut, w związku z tym szkolenie trwa co najmniej 2 dni

8. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia
1  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,- ochrony pracy kobiet i młodocianych,- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0

Your Cart