6 marca 2014,
 0

35.00 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Kategoria:

Opis

1. Kiedy należy odbyć szkolenie:

Pierwsze szkolenie okresowe w tej grupie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. W związku z tym ważność szkolenia wynosi 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

2. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

4. Sposób organizacji szkolenia/ podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie okresowe w zakresie BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest zgodne z normami prawa.

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do materiałów umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia

5. Cena 35 zł brutto za osobę

W przypadku licznej grupy możliwość negocjacji ceny telefonicznie lub mailowo.

6. Cena zawiera:

• dostęp do materiałów szkoleniowych

• dostęp do krótkiego skryptu podsumowującego, wielkości jednej strony A4 (zapoznanie się z nim jest wystarczające do zdania egzaminu)

• egzamin poprawkowy

• konsultacje z wykładowcami poszczególnych tematów szkolenia

• pomoc techniczną w zakresie prawidłowego przebiegu szkolenia

• przesyłkę

7. Czas trwania szkolenia:

• 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut, w związku z tym szkolenie trwa co najmniej 2 dni

8. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia
1  Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:— praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwai higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,— odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanejz wykonywanym zawodem,— wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładówpracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),— wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych

urządzeń technicznych,

— systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny

pracy,

— nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacja niektórych przepisów

2 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3 Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania napracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych(m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
4 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
5 Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy orazergonomii w projektowaniu
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0

Your Cart